غوطه به دنیای فانتزی و فراطبیعی با تصاویر پس زمینه خواهر. تصاویر پس زمینه خواهر روزهای خاکستری رقیق، یک حجاب بین جهان را باز کنید، شما را به یک جهان از لرزش شامل و شاید یک میل عمیق در داخل از شما پنهان را نشان می دهد.By Talgat Zhunusov

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما