این یک بازی چالش برانگیز کمی که در آن صفحه نمایش شما شیر برای تغییر جهت از دو شیب برای دریافت اپل مبارک خیال راحت به زمین است. اگر شما آن را به زمین را نمی .. خوب .. به این معنی پانچ میوه و همچنین بیش از بازی که در آن شما همچنین می خواهد نمره خود را که شما می توانید با دیگران با استفاده از مرکز بازی مقایسه کنید.

اتمام این بازی با سبک هنری پیکسلی با “۱-روی دکمه” کنترل با الهام از بازی دان نگوین است.

By Andreas Nordbø

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما