ادامه مدتها در انتظار از ضربه سحر و جادو آشپزخانه! برگزیدن بازی ۳ ژانر: ده ها تن از مکان های جادویی رنگارنگ، صدها نفر از سطوح جالب! رئیس خنده دار، اما زیرک به نام دکتر Eggwhite شما مواجه این زمان. او باهوش تر و حیله گری بیش از دکتر زرده تخم مرغ، برادر کوچکتر خود را از بخش اول از این بازی است. بازی، دعوت دوستان خود، به اشتراک گذاری موفقیت شما!
By Social Quantum

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما