این یک بازی بسیار اعتیاد آور است،
کرم در سیب زندگی برای یک مدت طولانی، اما از اجاره پرداخت نمی کند، پول در حال حاضر آن را تا کردم به پرداخت این لایحه و اپل در حال تعقیب او را به پول خود را، کرم به فرار از آنها، اجرای ورمی RUN .

اجرا تا زمانی که شما می توانید، به عنوان نقطه بیشتر به عنوان شما می توانید و رقابت با بازیکنان دیگر، مقایسه نمره خود را با استفاده از مرکز بازی.

شخصیت های بسیاری مانند پلیس اپل یا عصبانی عنکبوت که در حال کمک به سیب به شما گرفتن وجود دارد.

همچنین برخی از موارد کمک به مانند زندگی فوق العاده، کم کردن سرعت ساعت و یا قرص سحر و جادو است که سیب کوچکتر وجود دارد،

با گذشت زمان در حال گرفتن سیب عصبانی تر و سریع تر است.

دانلود، بازی و رقابت با هزاران بازیکن دیگر.

By Sharp Pencil

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما