بازی چهار در یک ردیف بر روی تلویزیون اپل خود را!

بازی در برابر دوستان خود و یا بازی در برابر کامپیوتر.

نیاز به پشتیبانی از پخش معکوس.By TapMedia Publishing

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما