جمع آوری محصول سیب. با استفاده از سه پایه برای جهت سیب در سبد. دفتر ماوس. میله را می توان کشیده و چرخش با ساخت یک راه برای سیب. سطوح به چالش کشیدن پازل هستند!
By VascoGames

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما