این بازی پیچ و تاب و در یک بازی کلاسیک است.

قوانین ساده هستند. انتخاب کنید تا سیب قرمز و سیب سبز را لمس کنید.

از آن زمان به برداشت سیب است. سیب قرمز و سیب سبز خواهد شد از درخت سقوط. راهنمای سبد به سمت راست برای گرفتن سیب است.


By Qi Chen

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما