شمارش بازی بچه ۱۲۳-اپل
بهترین و آسان بازی شمارش برای کودک.

کمک به خرگوش به انتخاب مقدار مناسب از سیب به کاسه از درخت سیب.

کودک می تواند یاد بگیرند که چگونه به حرکت همه چیز، انتخاب سیب،
کودک لمسی و رها کردن یاد بگیرند.
دانستن پاسخ بلافاصله درست یا غلط است.
شرق و سریع برای یادگیری شماره.

– زبان انگلیسی

By AppsNice

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما