هنر یا مهارت به حرکت فلش با استفاده از کمان پولادی است. همه عشق را به بازی این بازی. از طریق این بازی شما یک کماندار و یا بومن با تمرین بازی تیراندازی با کمان تبدیل خواهد شد.

چگونه به بازی:
– لمس صفحه نمایش
– حرکت دادن انگشت خود را به هدف شما را هدف قرار
– انتشار فلشBy Luong Cao Tung

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما