ضربه تند وشدید زدن به چرخش بطری آب در یک چرخش ۳۶۰ و آن را زمین درست. همچنین دیگر بازی های کوچک را انتخاب کنید تا فقط به استراحت و لذت بردن از بازی ما وجود دارد.


By Teja Jakoncic

Download from Itunes

مشخصات

  • منبع: ایران آچیلان

مطالب پیشنهادی ما