این زمان برای میمون ها به یاد بگیرند که چگونه برای محافظت از خود.
تیر و کمان سلاح خود را انتخاب شده است. تنها یک مشکل، آنها را مهارت ندارند.
کمک به آنها را به هدف و ساقه دقیق و بدون گرفتن شات.

چگونه به بازی:

• شیر “شروع” را به بازی
• فشار داده و نگه تیر و کمان برای قدرت مورد نظر
• هدف برای موز و آزاد به ساقه فلش
• آیا میمون شلیک نمی به ادامه بازی

امکانات:

• روشن / خاموش جلوه های صوتی
• اندازه کوچک بازی
• نمایش رهبران
• گرافیک شبکیه چشم
• هدف بازی ساده

*** دانلود و یادگیری هنر تیراندازی با کمان، سبک میمون!

By Aaron Co

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما