آیا تا کنون سعی برنده شدن در یک مقدار زیادی از پول را در یک ماشین خاص اسلات و مایل به گرفتن عکس از یک پیروزی به هم لاف زدن را به پالس (PALS) خود را با و یا به سادگی به دوستان و خانواده است که شما در واقع با چنین یک ماشین به یک روز بزرگ پرداخت را اثبات کند؟ بسیاری از مردم دارند و در حالی که اصرار به انجام این کار وجود دارد و این فن آوری است در نوک انگشتان خود را با استفاده از بسیار خود دوربین تلفن همراه خود، بسیاری از قمار در واقع در افرادی که تصاویر از دستگاه های حافظه را اخم. ترین قمار در واقع اجازه نمی دهد مردم برای انجام این کار به عنوان در قوانین خود و زمانی که آنها پیدا کردن کسی انجام این کار، این شخص است که اغلب توسط امنیتی کازینو هشدار داد و گفت: برای پاک کردن هر آنچه تصاویر آنها در مقابل پرسنل امنیتی از کازینو و یا آنها در زمان گفته شود به انجام این کار نیست دوباره. تکرار این جرم معمولا در خود گفته به ترک کازینو و یا به تسلیم دوربین تلفن خود را برای مدت زمان اقامت خود را در کازینو شود.

دلایلی که برخی از مردم دولت که آن را به قوانین مربوط به محدودیت می آید پشت عکس گرفتن از ماشین آلات و فیلم اسلات داخل کازینو اغلب شامل دلایل امنیتی، دلایل حفظ حریم خصوصی و حفاظت از استراتژی بازاریابی است. هنگامی که آن را به دلایل امنیتی می آید، تعداد کمی از پرسنل امنیتی در واقع توضیح دهد که چرا آن را در برابر قوانین است برای مردم را به فیلم ها و یا تصاویر از آنچه در جریان است در زمانی که آنها مشغول بازی کردن هستند این دستگاه های حافظه. مردم فقط گفت که آن مجاز نیست و به دلایل امنیتی اغلب به عنوان پایه و اساس چنین محدودیت ذکر شده است.

هنگامی که آن را به دلایل حفظ حریم خصوصی می آید، این است که معمولا اجرا برای محافظت از حریم خصوصی از افرادی که در کازینو. برخی از افراد نمی خواهید دیگران بدانند که آنها قمار یا که آنها به یک کازینو بروید. این است که معمولا درست برای افراد مشهور و برخی افراد با مشخصات بالا که احساس می کنند که به نوعی از بازخورد منفی از افرادی که آنها را در قمار موسسات را ببینید مانند قمار است. از آنجا که این افراد مشهور می خواهید برای محافظت نام خود و یا شهرت خود را و نمی خواهید دیگران بدانند که آنها قمار، استفاده از دوربین و گرفتن عکس در داخل کازینو است که اغلب ممنوع است و از آنجا که این افراد مشهور صرف مقدار بسیار عظیمی از پول در داخل این نهادها، قمار اغلب آنچه را که در نظر حریم خصوصی نیاز به آنها بدهد.

هنگامی که شما استناد اسرار استراتژی بازاریابی به عنوان دلیل به همین دلیل تصاویر از دستگاه های حافظه توسط قمار مجاز نیست، شما ممکن است تعجب، چه استراتژی وجود دارد برای محافظت؟ از آنجا که بسیاری از قمار که برای پول است که مردم در را به قمار در ماشین های خود به رقابت وجود دارد، استراتژی بازاریابی در واقع نقش بزرگی در اینجا بازی می کند. قرار دادن ماشین آلات خاص که بازیکنان اسلات ماشین پیدا غیر قابل مقاومت و صرف مقدار بسیار عظیمی از پول را در اغلب ناشی از مطالعه دقیق و افرادی که قرار دادن این ماشین آلات در مناطق استراتژیک از کازینو جایی که آنها پیدا شده است معمولا مقدار بسیار زیادی پول پرداخت می شود برای انجام آنچه انجام می دهند. داشتن قمار دیگر دریافت نگه دارید از چنین استراتژی دستگاه قرار دادن حد زیادی می تواند درآمد از این موسسات که به همین دلیل پیشگیری از عکس گرفتن در آنها است که اغلب اجرا تاثیر می گذارد.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما